نقض حقوق بشر در ایران

16 آگوست, 2018 | سیاست ها, متن

هتر نوئارت سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نشست مطبوعاتی ۱۵ اوت ٢۰۱٨ ما گزارشها درمورد مدافعین متعدد حقوق بشر و اعضای گروه های اقلیت…