Flag

An official website of the United States government

اعمال تحریم های مربوط به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نهاد های ترابری ایران
3 در یک دقیقه بخوانید
15 ژانویه 2021

DOS Seal

 

در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ وزارت امور خارجه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ (گسترش دهندگان سلاح های کشتار جمعی و حامیان آن) تحریم کرد.  در آن زمان، ما بر این واقعیت که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل ارجح برای گسترش دهندگان سلاح و عوامل تدارکات ایرانی هستند، تاکید کردیم.  ما به این صنعت هشدار دادیم  که آن هایی که با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تابعه آن، و سایر نهاد های ترابری ایران، تجارت می کنند،‌ خود را در معرض تحریم قرار می دهند.  ما امروز هفت نهاد و دو شخص را برای چنین اقدامی تحریم می کنیم.

وزارت امور خارجه به عنوان بخشی از این اقدام، تحریم هایی را علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطابق بخش ۱۲۴۵ (اِی)(۱) (سی)(آی) (۲) قانون آزادی و منع گسترش سلاح ایران وضع می کند.  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آگاهانه  فولاد الکتریکی جهت دار را به حداقل یک شخص ایرانی که در فهرست افراد مسدود شده و اتباع  به طور ویژه تعیین شده  که توسط  دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری نگهداری می شود، به نام شرکت کشتیرانی هوپاد دریا (و بدین ترتیب این فولاد الکتریکی جهت داربه شرکت کشتیرانی هوپاد دریا منتقل شده بود) به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منتقل کرد.  وزارت امور خارجه همچنین محمدرضا مدرس خیابانی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را که مشخص شده است به عنوان مدیر اجرایی اصلی و یا شخصی که وظایف و اختیارات مشابه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد، تحریم می کند.

وزارت امور خارجه همچنین شرکت فولاد مخصوص جیانژین مسکات لیمیتد مستقر در چین را مطابق بخش ۱۲۴۵ (اِی)(۱) (سی)(آی) (۲) قانون آزادی و منع گسترش سلاح ایران  ۱۲۴۵تحریم می کند.  شرکت  فولاد مخصوص جیانژین مسکات لیمیتد آگاهانه فولاد الکتریکی جهت دار را توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (و بدین ترتیب این فولاد الکتریکی جهت داربه کشتیرانی جهموری اسلامی ایران منتقل شده بود) به ایران منتقل کرد.  کشتیرانی جهموری اسلامی ایران یک نهاد ایرانی مندرج در فهرست اتباع  به طور ویژه تعیین شده است.   

وزارت امور خارجه شرکت ایران ترنسفو و شرکت توزیع ترانسفورماتور زنگان را نیز مطابق بخش ۱۲۴۵ (اِی)(۱) (سی)(آی) (۲) قانون آزادی و منع گسترش سلاح ایران  تحریم می کند. هر دو شرکت آگاهانه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم فولاد الکتریکی جهت دار به ایران و حداقل یک فرد ایرانی در فهرست اتباع  به طور ویژه تعیین شده به نام شرکت کشتیرانی هوپاد دریا (و بدین ترتیب این فولاد الکتریکی جهت داربه شرکت کشتیرانی هوپاد دریا منتقل شده بود) منتقل (وارد) کردند.

همچنین وزارت امور خارجه به صورت جداگانه شرکت اکسنچر بیلدینگ متریالز مستقر در امارات متحده عربی، شرکت فولاد مبارکه ایران و زیرمجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  کشتیرانی سپید را مطابق بخش ۱۲۴۵ (اِی)(۱) (سی)(آی) (۲) قانون آزادی و منع گسترش سلاح ایران  تحریم می کند. اکسنچر بیلدینگ متریالز فولاد خام و یا نیمه تمام را  به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به و یا از ایران منتقل کرد و این فولاد به و یا از یک نهاد ایرانی (کشتیرانی سپید) که در فهرست اتباع  به طور ویژه تعیین شده قرار دارد، فروخته، عرضه و یا منتقل شد. اکسنچر بیلدینگ متریالز همچنین آگاهانه فولاد خام و یا نیمه تمام را  به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به و یا از ایران فروخته، عرضه منتقل کرد و این فولاد به و یا از یک نهاد ایرانی (شرکت فولاد مبارکه) که در فهرست اتباع  به طور ویژه تعیین شده قرار دارد، فروخته، عرضه و یا منتقل شد. شرکت فولاد مبارکه آگاهانه فولاد خام و یا نیمه تمام را  به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به و یا از ایران فروخته، عرضه منتقل کرد و این فولاد به و یا از یک نهاد ایرانی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی سپید) که در فهرست اتباع  به طور ویژه تعیین شده قرار دارد، فروخته، عرضه و یا منتقل شد. 

وزارت امور خارجه همچنین حمیدرضا عظیمیان مدیر عمل شرکت فولاد مبارکه را که مشخص شده است به عنوان مدیر اجرایی اصلی و یا شخصی که وظایف و اختیارات مشابه  شرکت فولاد مبارکه را برعهده دارد، تحریم می کند.

کشتیرانی سپید همچنین آگاهانه فولاد خام و یا نیمه تمام را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به و یا از ایران فروخته، عرضه منتقل کرد و این فولاد به و یا از یک نهاد ایرانی (شرکت فولاد مبارکه) که در فهرست اتباع  به طور ویژه تعیین شده قرار دارد، فروخته، عرضه و یا منتقل شد.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه