Flag

An official website of the United States government

گزیده هایی از اعلامیه ریاست جمهوری به مناسبت ماه تاریخ زنان
2 در یک دقیقه بخوانید
29 ژوئن 2023

ایالات متحده زنان نامدار راهبر و پیشتاز در تاریخمان و همچنین زنان قهرمان گمنام در زندگی روزمره مان را گرامی می داریم. ما آن زنان برجسته را که مشارکتهایشان زندگی، فرهنگ، تاریخ، اقتصاد و خانواده هایمان را شکل داده اند و به ما کمک کرده اند تا وعده آمریکا را محقق کنیم، گرامی می داریم.
آمریکا همچنان به مبارزه برای حقوق زنان و برابری در سراسر کشور و گرداگرد دنیا ادامه می دهد. اگرچه فقر بسیاری از زنان را عقب نگه داشته است، آمریکا نمی تواند اجازه دهد و اجازه نخواهد داد این روند ادامه یابد. ما همه زنان را توانمند خواهیم کرد تا رویاهای آمریکایی شان را دنبال کنند، تا زندگی کنند، کار کنند و در جوامعی امن که به آنها اجازه می دهند خودشان و خانواده هایشان را حمایت و تامین کنند، شکوفا شوند.
آمریکا همچنین از مبارزه ای که برای بسیاری زنان در سراسر دنیا درجریان است، آگاه است؛ جایی که زنان اغلب حمایت نمی شوند و بعنوان شهروندان درجه دو با بی احترامی با آنها رفتار می شود. آمریکا برای این زنان نیز مبارزه خواهد کرد و برای محافظت از دخترانی که در سراسر دنیا از حقوقشان محروم شده اند، مورد سواستفاده قرار گرفته یا قاچاق شده اند، مبارزه می کند.