ابوالفضل عابدینی

نام: ابوالفضل عابدینی

شغل: روزنامه نگار و فعال سیاسی

تاریخ بازداشت: نا مشخص

اتهام: تبلیغات علیه نظام

حکم: ١۲ سال حبس