احمدرضا جلالی

نام: احمدرضا جلالی
شغل: پزشک، مقاله نویس و محقق در زمینه پزشکی پسا بحران
تاریخ دستگیری: ۲۵ آوریل ۲۰۱۶
اتهام: جاسوسی
حکم: اعدام