احمدرضا هاشم پور

نام: احمدرضا هاشم پور

شغل: مدیر وبسایت

تاریخ بازداشت: ٢۰۰۷

اتهام: عضویت در وب سایتهای ضد اسلام و کفر آمیز

حکم: حبس ابد