علی شریعتی

نام: علی شریعتی
شغل: فعال
تاریخ دستگیری: ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶
اتهام: “اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تظاهرات علیه اسید پاشی در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴”
حکم: ۵ سال حبس