روز جهانی مبارزه با فساد

بیانیه مطبوعاتی

مایکل آر. پمپئو

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

۷ دسامبر ۲۰۱۸

فساد باعث جنایات فراملیتی می شود، تروریسم را تقویت می کند، مانع رشد اقتصادی می شود، حاکمیت قانون را تضعیف و دموکراسی را سست می کند. نهایتا، فساد امنیت ملی مان را به خطر می اندازد. به همین دلیل، در حالیکه ما به پیشواز روز جهانی مبارزه با فساد در روز ۹ دسامبر می رویم، متعهد می شویم که برای جلوگیری از و مبارزه با فساد در سراسر دنیا با شرکایمان به همکاری ادامه دهیم.
ایالات متحده، از طریق وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، به شرکایمان کمک می کند تا موسساتی پاسخگو و شفاف بسازند و ساختارهای قضایی کیفری ای را تقویت کنند که افراد فاسد را مسول نگاه دارند. ما از جامعه مدنی و روزنامه نگارانی که فساد را برملا می کنند و مقامات را مسول نگاه می دارند، حمایت می کنیم. ما با حمایت از ابتکارات جهانی که اعتماد شهروندان به حکومت را بازسازی می کنند، از فساد جلوگیری می کنیم. ما همچنین کنشگران فاسد را از طریق تحریم های مالی هدفمند بخاطر فساد و نقض حقو ق بشر، از طریق “قانون جهانی مسولیت حقوق بشر ماگنیسکی”، مسول نگاه می داریم.
در این روز، ما از همه کشورها می خواهیم تا تعهدات بین المللی ضد فساد خود را، از جمله از طریق کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل، بطور موثر به اجرا در آورند. دنیا می تواند از طریق برنامه هایی که منابع عمومی به سرقت رفته را کشف کرده و باز می گردانند، موسسات شفاف و مسول را راه اندازی می کنند و اقدامات شهروند محور را ممکن می سازند، با این تهدید امنیت جهانی مبارزه کند.