آرش زاد

نام: آرش زاد

شغل: کار آفرین اینترنتی

تاریخ دستگیری: ژوئیه ۲۰۱۵

اتهام: نا مشخص

حکم: نا مشخص

او در دیماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.