بیانیه پرزیدنت دونالد جی. ترامپ به مناسبت روز یادبود ارامنه در سال ۲۰۱۷

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۲۴ آوریل ۲۰۱۷

 

امروز، ما آنهایی را که در جریان “فاجعه بزرگ”، یکی از بدترین جنایات جمعی قرن بیستم، رنج بردند، به یاد می آوریم و به آنها ادای احترام می کنیم. با آغاز این جنایت در سال ۱۹۱۵، یک و نیم میلیون ارمنی در سالهای آخر امپراطوری عثمانی از این سرزمین اخراج شده، قتل عام شده و تا پای مرگ به راهپیمایی وادار شده اند. من در سوگ ازدست رفتن زندگی های بی گناه و رنج های متحمل شده توسط تعداد بسیاری، به جامعه ارامنه در آمریکا و در سراسر دنیا می پیوندم.
در حالیکه در این فصل تاریک تاریخ بشر تامل می کنیم، بر ایستادگی ارامنه گواهی می دهیم. بسیاری [از ارامنه] در حالیکه خاطرات موطن تاریخی ای که اجدادشان یکی از تمدن های بزرگ دوران باستان را در آن بنا نهادند، گرامی می دارند، در ایالات متحده زندگی های جدیدی ساختند و مشارکت های ماندگاری در کشور ما داشته اند.
ما باید جنایات را به یاد داشته باشیم تا از وقوع مجدد آنها جلوگیری کنیم. ما از تلاشهای ترکها و ارامنه در به رسمیت شناختن و پذیرفتن آن تاریخ دردناک که یک گام اساسی به سمت ساختن زیربنایی برای یک آینده بردبارتر و منصفانه تر است، استقبال می کنیم.