درگذشت مدافع پاکستانی حقوق بشر و دموکراسی، عاصمه جهانگیر

بیانیه هتر نوئارت، سخنگوی وزارت امور خارجه

۱۳ فوریه ٢۰۱٨

در خصوص درگذشت مدافع پاکستانی حقوق بشر و دموکراسی، عاصمه جهانگیر

ما در سوگواری درگذشت ناگهانی مدافع پاکستانی حقوق بشر و دموکراسی، عاصمه جهانگیر، به پاکستان و سایرین می پیوندیم. او سالها شجاعانه از حقوق آنهایی که صدایی نداشتند دفاع کرد، و به حمایت از حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر از جمله آزادی ادیان یا عقیده پرداخت. کارهای او در پاکستان، از جمله در مقام بنیانگذار و دبیر کمیسیون حقوق بشر پاکستان و رییس سابق کانون وکلای دیوان عالی، و با سازمان ملل و گروه هایی مانند گروه بحران بین المللی و مجمع حقوق بشر آسیای جنوبی، او را به نمادی جهانی در حقوق بشر مبدل ساخته بود.
او اخیرا بعنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، به طور خستگی ناپذیری از طرف مردم ایران که خواستار آزادی، عزت، و احترام برای حقوق بشر بودند، مبارزه می کرد. بعنوان سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی ادیان یا عقاید، او با تحقیقات عمیق و تعامل پایدارش درک جهانیان را از رنج اقلیت های دینی در سراسر دنیا ارتقاء بخشید و برای حمایت از افراد آزار دیده مبارزه کرد.
درگذشت عاصمه جهانگیر خسرانی عظیم برای جهان است و او بعنوان قهرمان کشورش، مردمش، و میلیونها نفر در سراسر دنیا، که او از جانبشان سخن می گفت، در یادها خواهد ماند.