آتنا دائمی

نام: آتنا دائمی

شغل: فعال حقوق بشر

تاریخ دستگیری: ۲۹ مهر ۱۳۹۳

اتهام: اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام”، توهین به مقدسات و رهبری” و “اختفای ادله جرم”

حکم: ۷ سال حبس