سخنرانی ناقض ایرانی حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد

دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی

٢۵ فوریه ٢۰١٨

بیانیه سفیر هیلی درباره سخنرانی ناقض ایرانی حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل

این هفته وزیر دادگستری ایران، سید علیرضا آوایی، قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کند. آقای آوایی مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است، از جمله ممانعت از آزادیهای سیاسی و اشاعه سرکوب، خشونت، و کشتار خودسرانه زندانیان سیاسی.
سفیر هیلی در این باره گفت: « شورای حقوق بشر باید شرمسار باشد که اجازه داده است آقای آوایی برای اعضایش سخنرانی کند. بااینحال، این شورا یک بار دیگر با اجازه دادن به ناقضان مکرر حقوق بشر برای تصرف کار این شورا و به سخره گرفتن ماموریت آن برای اشاعه حقوق جهانی بشر ، خود را بی اعتبار می سازد. اینکار تنها تقویت کننده خواسته ایالات متحده برای ایجاد اصلاحات ضروری در این شورا است تا بتواند بعنوان محلی مناسب برای سرمایه گذاری وقت و پول ما دیده شود. »