داوود اسدی، آفرین چیت ساز، احسان مازندرانی وسامان صفرزایی

نام: داوود اسدی، آفرین چیت ساز، احسان مازندرانی و سامان صفرزایی

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: نوامبر ۲۰۱۵

اتهام: “اقدام علیه امنیت ملی”

حکم: ۵، ۱۰، ۷ و ۵ سال حبس

سامان صفرزایی در اسفند ماه ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد.

احسان مازندرانی در آبان ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.

آفرین چیت ساز در بهمن ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.