زنانی که در برابر قدرت ایستادند

مارس ماه بزرگداشت تاریخ زنان است. با هشت زنی آشنا شوید که مقاومت و شجاعت شان، از طریق مبارزه صلح آمیز علیه ظلم و نابرابری، مسیر تاریخ را تغییر داد.