الهام فراهانی

نام: الهام فراهانی

تاریخ دستگیری: ۱۱ مه ۲۰۱۳

اتهام: پیروی از دین بهاییت

حکم: چهار سال حبس

وی در بهمن ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.