اسماعیل عبدی

نام: اسماعیل عبدی
شغل: دبیرکل اتحادیه معلمان ایران
تاریخ بازداشت: ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵
اتهام: تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی
حکم: ۶ سال حبس