تحریم شبکه گسترده تبادل ارز برای انتقال میلیونها دلار به نیروی قدس سپاه پاسداران

وزارت خزانه داری ایالات متحده

دفتر روابط عمومی

بیانیه مطبوعاتی

۱۰ مه ۲۰۱۸

ایالات متحده و امارات متحده عربی شبکه گسترده تبادل ارز برای انتقال میلیونها دلار به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مختل کردند.

امروز ایالات متحده و امارات متحده عربی به طور مشترک اقدام به مختل کردن یک شبکه تبادل ارز در ایران و امارات متحده عربی کردند که میلیونها دلار وجه نقد را برای انتقال به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای تامین مالی فعالیتهای بدخواهانه و گروههای نیابتی در منطقه، کسب و منتقل می کرد. خصوصا دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) نه فرد و موسسه ایرانی را تحریم کرد. بانک مرکزی ایران در ترفند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شریک بوده و به طور فعال از شبکه تبدیل ارز حمایت کرده و دسترسی آن را به منابعی که در حسابهای بانکهای خارجی داشته، ممکن کرده است. این شبکه تبدیل کننده ها و واسطه ها، صدها میلیون دلار را تبدیل کرده اند.
وزیر خزانه داری، استیون تی. منوچن گفت: “رژیم ایران و بانک مرکزی آن با مخفی کردن هدفی که برای آن دلارهای آمریکایی را کسب کرده بوده است، از دسترسی به موسسات [بانکی] در امارات متحده عربی سوءاستفاده کرده است؛ برای کسب دلار آمریکا برای تامین مالی فعالیتهای مخرب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله تامین مالی گروههای نیابتی منطقه ایش. همانطور که من درپی اعلام روز سه شنبه پرزیدنت گفتم، ما به قطع مسیرهای درآمدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هر منبع و هر مقصدی که باشند، مصمم هستیم. امروز ما افراد ایرانی و شرکتهای صوری ای را هدف قرار می دهیم که در شبکه بزرگ تبدیل ارز، میلیونها دلار را کسب کرده و به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کرده است. وزارت خزانه داری از امارات متحده عربی برای همکاری نزدیکش در این مورد تشکر می کند. کشورها در سراسر دنیا باید علیه تلاشهای ایران برای سوءاستفاده از موسسات مالیشان برای تبدیل و ارز و تامین مالی فعالین نابکار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بزرگترین کشور حامی تروریسم در دنیا، هوشیار باشند.

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ تحریم شد. سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران خود نیز در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ به خاطر حمایتش از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، و در تطابق با “قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم” تحریم شد.

نام افراد و نهادهای تحریم شده به شرح زیر است:

مسعود نیکبخت، سعید نجف پور، محمد حسن خدایی، محمدرضا خدمتی ولدزاقرد، مقداد امینی، فواد صالحی، جهان ارَس کیش، صرافی راشد و تعاونی محمدرضا خدمتی.