اعمال تحریم های مربوط به ایران

بنا بر اختیاراتی که از سوی قانون اساسی و قوانین دیگر ایالات متحده آمریکا، از جمله قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (50 U.S.C. 1701 et seq.)(آی‌ای‌ای‌پی‌اِی)، قانون فوریت‌های ملی (50 U.S.C. 1601 et seq.)، بخش ۲۱۲ (اف) از قانون مهاجرت و تابعیت ۱۹۵۲ (8 U.S.C. 1182(f)) و بند ۳۰۱ ماده ۳ مجموعه قوانین ایالات متحده، به من به عنوان رئیس جمهوری [ایالات متحده] اعطا شده است، من، دونالد جی. ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با هدف برداشتن گام‌های بیشتر در رابطه با وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ مورخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ با توجه به اقدامات دولت ایران و [گروه‌های] نیابتی مورد پشتیبانی ایران – به ویژه آنها که برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه، ترویج تروریسم بین‌المللی، و پیشبرد برنامه موشکی بالستیک ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند – و اقدامات غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز ایران در درون و بر فراز آب‌های بین‌المللی، از جمله هدف قرار دادن اموال ارتش ایالات متحده و شناورهای غیرنظامی، به این وسیله دستور می‌دهم:‌

بخش ۱. (آ) همه دارایی‌ها و منافع در دارایی‌های متعلق به اشخاص زیر، چنان‌چه [این دارایی‌ها] در ایالات متحده باشند، در آینده وارد ایالات متحده شوند، و یا تحت تملک و یا کنترل یک شخص ایالات متحده‌ای قرار داشته و یا در آینده قرار گیرند، مسدود شده و قابل جا‌به‌جایی، پرداخت، صدور، برداشت، و یا هرگونه دادوستد نخواهند بود:

(۱)  رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران (اس‌ال‌اُ)؛ یا

(۲) هر شخصی که توسط وزیر خزانه‌داری با مشورت وزیر خارجه [ایالات متحده] به عنوان دارنده مشخصات زیر تعیین شده باشد:

(آ) شخصی که توسط رهبر ایران و یا دفتر رهبر ایران به هر سمتی به عنوان یک مقام رسمی دولتی ایران و یا رئیس یک نهاد واقع در ایران و یا نهادی واقع در خارج از ایران که تحت تملک یا کنترل یک یا چند نهاد در ایران قرار دارد، منصوب شده باشد؛

(ب) شخصی که به هر سمتی به عنوان یک مقام رسمی دولتی ایران و یا رئیس یک نهاد واقع در ایران و یا نهادی واقع در خارج از ایران که تحت تملک یا کنترل یک یا چند نهاد در ایران قرار دارد، توسط شخصی که خودش توسط رهبر ایران و یا دفتر رهبر ایران منصوب شده است، منصوب شده باشد؛

(پ) [شخصی که] برای پشتیبانی از هر یک از اشخاصی که دارایی‌هایشان و منافع‌شان در دارایی‌ها به موجب این بخش مسدود شده است، کمک مادی ارائه کرده، از آنها حمایت کند، و یا به حمایت مالی، مادی، فناوری، و یا ارائه کالا یا خدمات به آنها، یا در حمایت از آنها، پرداخته باشد؛

(ت) به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تملک یا کنترل شخصی باشد که اموال و منافع او در اموال به موجب این بخش مسدود شده باشد و یا برای چنین شخصی اقدام کرده یا به این منظور تلاش کرده باشد؛ یا

(ث) عضو هیات مدیره یا از مدیران اجرایی ارشد هر شخصی [نهادی] که منافع آن در اموال بر اساس این بند مسدود شده است، باشد.

بخش ۱. (ب) ممنوعیت‌های مطروحه در زیربخش (آ) این بخش در همه موارد، مگر آنجا که در قوانین، و یا در مقررات، فرمان‌ها، احکام، یا مجوزهایی که ممکن است بنا بر این فرمان صادر شوند مشخص شده باشد، و به رغم هر قراردادی که پیش از تاریخ صدور این فرمان منعقد شده و یا هر مجوز یا پروانه‌ای که پیش از تاریخ این فرمان اعطا شده باشد، لازم‌الاجرا است.

بخش ۲. (آ) وزیر خزانه‌داری در مشورت با وزیر خارجه به این وسیله اجازه اعمال تحریم‌های شرح داده شده در زیربخش (ب) این بخش بر یک نهاد مالی خارجی را، به محض این که مشخص شود آن نهاد مالی خارجی آگاهانه هر گونه تراکنش مالی چشمگیری را برای یا به نمایندگی از سوی هر یک از اشخاصی که اموال یا منافع آنها در اموال بنا بر بخش 1 این فرمان مسدود شده باشد، اجرا یا تسهیل کند، صادر می‌کند.

(ب) در رابطه با هر نهاد مالی خارجی که وزارت خزانه‌داری، بر اساس این بند، آن را به عنوان نهادی که مشمول ملاحظات ذکر شده در زیربخش (آ) این بند است تعیین کند، وزارت خزانه‌داری می‌تواند گشایش حساب یا یک حساب ویژه پرداخت وجه برای چنین مؤسسه مالی خارجی را ممنوع کرده و نیز نگهداری از [چنین حسابی] را ممنوع کرده و یا شرایط و مقررات بسیار شدیدی را بر آن وضع نماید.

(پ) ممنوعیت‌های مطروحه در زیربخش (ب) این بخش در همه موارد، مگر آنجا که در قوانین، و یا در مقررات، فرمان‌ها، احکام، یا مجوزهایی که ممکن است بنا بر این فرمان صادر شوند مشخص شده باشد، و به رغم هر قراردادی که پیش از تاریخ صدور این فرمان منعقد شده و یا هر مجوز یا پروانه‌ای که پیش از تاریخ این فرمان اعطا شده باشد، لازم‌الاجرا است.

بخش ۳. من به این وسیله اعلام می‌کنم که پرداخت هدیه یا اعانه از انواع مشخص شده در بخش 203(ب)(2) قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (50 U.S.C. 1701(b)(2)) توسط، به، یا برای منافع هر شخصی که اموال یا منافع او در اموال بنا بر بخش ۱ این فرمان مسدود شده باشد، توانایی رئیس‌جمهوری برای پرداختن به وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ را به طور جدی مختل می‌کند، و من به این وسیله پرداخت هدایا و اعانات تعیین شده در بند ۱ این فرمان را ممنوع می‌کنم.

بخش ۴. ممنوعیت‌های بخش ۱ این فرمان شامل:

(آ) پرداخت هر گونه کمک یا تامین وجوه، کالاها، یا خدمات توسط، به، یا برای خدمت به منافع هر شخصی که اموال و منافع او در اموال بنا بر این فرمان مسدود شده باشد؛ و

(ب) دریافت هرگونه کمک یا وجوه، کالاها، یا خدمات که توسط چنین شخصی ارائه شده باشد.

بخش ۵. ورود نامحدود مهاجرتی و غیرمهاجرتی به ایالات متحده توسط اتباع بیگانه‌ای که مشخص شده باشد دارای یک یا چند مشخصه ذکر شده در زیربخش ۱ (آ) این فرمان هستند، برای منافع ایالات متحده زیانبار است، و به این وسیله ورود چنین اشخاصی به ایالات متحده، به عنوان مهاجران یا غیرمهاجران، ممنوع می‌گردد. با این اشخاص باید به عنوان اشخاصی که مشمول بخش ۱ اعلامیه ۸۶۹۳ مورخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۱ (ممنوعیت ورود اتباع بیگانه مشمول ممنوعیت‌های مسافرتی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی) هستند، برخورد شود.

بخش ۶. وزیر خزانه‌داری در مشورت با وزیر خارجه به این وسیله اجازه دارد تا این اقدامات – از جمله اتخاذ مقررات و قوانین برای به خدمت گرفتن همه اختیارات اعطا شده به رئیس‌جمهوری از سوی قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی – را به هر شکل که برای حصول اهداف این فرمان – جدا از اهداف تشریح شده در بخش ۵ این حکم – لازم است، به کار بندد. وزیر خزانه‌داری می‌تواند مطابق با قوانین ذیربط، هر یک از این کارکردها را در درون وزارت خزانه‌داری [به دیگران] تفویض نماید. همه ادارات و آژانس‌های ایالات متحده باید تمامی اقدامات مناسب را در حد توانشان برای اجرای این فرمان به خدمت گیرند.

بخش ۷. (آ) هر تراکنشی که [تحریم‌ها] را دور زده یا از آنها پرهیز کند، هدف از آن دور زدن یا پرهیز از تحریم‌ها باشد، و موجب تخلف و یا تلاش برای تخلف از هر یک از موارد تعیین شده در این فرمان شود، ممنوع است.

(ب) هر توطئه‌ای که به قصد تخلف از هر یک از ممنوعیت‌های تعیین شده در این فرمان طراحی شود، ممنوع است.

بخش ۸. در این فرمان:

(آ) اصطلاح «شخص» به معنای یک فرد یا نهاد است؛

(ب) اصطلاح «نهاد» به معنای یک مشارکت، انجمن، صندوق امانی، سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت بزرگ، گروه، زیرگروه، یا هر سازمان دیگر است.

(پ) اصطلاح «مؤسسه مالی خارجی» به معنای هر نهاد خارجی است که در کار پذیرش سپرده، تهیه، اعطا، انتقال، نگهداری، یا واسطه‌گری وام یا اعتبار، یا خرید یا فروش اسعار خارجی، اوراق بهادار، معاملات آتی یا گزینه‌های کالا، و یا پیدا کردن خریداران و فروشندگان آن به عنوان مدیر یا نماینده فعالیت می‌کند. این اصطلاح شامل موسسات سپرده‌گذاری، بانک‌ها، بانک‌های پس‌انداز، شرکت‌های خدمات پولی، شرکت‌های امانی، کارگزاران و فروشندگان اوراق بهادار، کارگزاران و فروشندگان معاملات آتی یا گزینه‌های کالا، پیمان‌های آتی، و بازرگانان اسعار خارجی، مبادلات اوراق بهادار و کالاها، شرکت‌های تایید [قراردادها]، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌های مزایای کارکنان، تاجران فلزات گران‌بها، سنگ‌ها، یا جواهرات، و شرکت‌های نگهدار، وابسته، یا شرکت‌های تابعه هر یک از موارد مذکور، و بسیاری موارد دیگر، می‌باشد. این اصطلاح نهادهای مالی بین‌المللی معرفی شده در 22 U.S.C. 262r(c)(2)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، بانک توسعه آمریکای شمالی، و یا هر مؤسسه مالی بین‌المللی دیگری که از سوی وزیر خزانه‌داری مشخص شده باشد، را شامل نمی‌شود؛

(ت) اصطلاح «آگاهانه» در رابطه با عملکرد، شرایط، و یا نتیجه به این معنا است که فرد از دانش واقعی نسبت به عملکرد، وضعیت، یا نتیجه برخوردار بوده و یا می‌بایست برخوردار بوده باشد.

(ث) اصطلاح «شخص ایالات متحده‌ای» به معنای هر شهروند ایالات متحده، هر تبعه بیگانه دارای اقامت دائم [ایالات متحده]،‌ نهادی که تحت قوانین ایالات متحده سازمان یافته باشد، و یا هر حوزه قضایی واقع در ایالات متحده (از جمله شعب خارجی) و یا هر شخص در ایالات متحده است.

بخش ۹. من در رابطه با افرادی که دارایی‌هایشان و منافعشان در دارایی‌ها بنا بر این فرمان مسدود شده است، و ممکن است در ایالات متحده حضور قانونی داشته باشند، به این نتیجه رسیده‌ام که به دلیل توانایی انتقال بلافاصله وجوه و دارایی‌های دیگر، دادن آگاهی قبلی به این افراد در رابطه با اقداماتی که بنا بر این فرمان به اجرا درخواهد آمد، آن اقدامات را بی‌اثر خواهد کرد. از این رو، من تصمیم گرفتم که به منظور تاثیرگذار بودن این تمهیدات در رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷، دادن آگاهی قبلی از قرار گرفتن یا تعیین شدن [این اشخاص] بنا بر بخش ۱ این فرمان، ضرورت ندارد.

بخش ۱۰. (آ) هیچ چیزی در این فرمان نباید برای ناتوان کردن و یا تاثیرگذاری بر موارد زیر تعبیر شود:‌

(۱)  اختیارات تفویض شده توسط قانون به یک اداره یا آژانس اجرایی و یا رئیس آن؛ یا

(۲)  کارکردهای رئیس دفتر مدیریت و بودجه در ارتباط با پیشنهادهای مرتبط با بودجه، اداری، و یا قانون‌گذاری.

(ب) این فرمان باید مطابق با قوانین مربوطه و با در نظر گرفتن موجود بودن بودجه لازم، به اجرا درآید.

(پ)  این فرمان قصد ندارد هیچ‌گونه حقوق یا منافع مادی یا رویه‌ای، با قابلیت اجرایی قانونی و یا مالکیتی، توسط هر طرفی علیه ایالات متحده، ادارات، آژانس‌ها، و یا اشخاص، افسران، کارمندان، و یا نمایندگان آن، یا هر شخص دیگری، را به وجود آورد و [چنین چیزهایی را] به وجود نیاورده است.

بخش 11. تمهیدات لحاظ شده بر اساس این فرمان در واکنش به اقدامات دولت ایران پس از امضای عهدنامه‌های ۱۹۸۱ الجزایر بوده و هدف از آنها تنها واکنشی به آن اقدامات است.

دونالد جی. ترامپ

کاخ سفید

۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

###

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.