فاران حسامی

نام: فاران حسامی

شغل: معلم

تاریخ بازداشت: ١۵ ژوئیه ٢۰١٢

اتهامات: عضویت در جامعه بهاییت و تبانی برای بر هم زدن امنیت ملی

حکم: ۵ سال حبس

آزاد شده در ۱۵ آوریل ۲۰۱۶