گلرخ ایرایی

نام: گلرخ ایرایی

شغل: فعال حقوق مدنی

تاریخ دستگیری: ۲۰۱۴

اتهام: توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام

حکم: ۶ سال حبس