حکیمه شکری

نام: حکیمه شکری

شغل: فعال حقوق بشر

تاریخ دستگیری: ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲

اتهام: اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه نظام

حکم: سه سال حبس

وی در تیرماه ۱۳۹۴ آزاد شد.