سخنان سفیر هیلی درمورد سربازگیری کودکان توسط رژیم ایران

سفیر نیکی هیلی، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل، صبح امروز در جلسه عمومی شورای امنیت درباره موضوع خاور میانه گفت:
برخی در جامعه بین المللی هنوز تحت این سوءبرداشت کار می کنند که ممکن است رژیم ایران یک کنشگر بین المللی مسئول باشد، یا احتمالا به قوانین یک جامعه متمدن پایبند باشد. برخی فکر می کنند که رژیم تهران باید احتمالا بیشتر به تامین یک زندگی بهتر برای مردم ایران اهمیت دهد تا گسترش ستیزه جویانه قدرت و نفوذش. بسیار بسیار مواردی درباره رژیم ایران هستند که ناقض این تفکرند. یکی از فاحش ترین آن موارد استفاده از کودکان برای جنگیدن و مردن در ستیزه جویی های رژیم ایران در خارج از کشور است.
ایالات متحده پولهایی را که برای تامین مالی استخدام، آموزش و اعزام اجباری کودک سربازان در ایران استفاده می شود، رهگیری کرده است. اوایل این هفته، ما منابع تامین مالی بسیج را را شناسایی کردیم، و برای قطع [دسترسی] آنها به نظام مالی و اقتصادی جهانی اقدام کردیم. دو روز پیش، دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری ایالات متحده شبکه ای متشکل از ۲۰ شرکت و موسسه مالی ایرانی را که برای نیروی مقاومت بسیج تامین مالی فراهم می آورد، تحریم کرد.
برای هرکسی که برای این مساله اهمیتی قائل باشد، این نمونه واضحی از چیزیست که امروز خشم مردم ایران را بر انگیخته است. اقتصاد ایران به شکل روزافزونی به تامین مالی سرکوب در داخل و ستیزه جویی در خارج اختصاص یافته است. در این نمونه، شرکت ها و موسسات بزرگ ایرانی از جنایت جنگی بکارگرفتن کودک سربازان حمایت می کنند.