بیانیه هتر نوئرت، به مناسبت بزرگداشت روز آگاهی درمورد بیناجنس ها

دفتر سخنگو

بیانیه هتر نوئرت

۲۶ اکتبر ۲۰۱۷

به مناسبت بزرگداشت روز آگاهی درمورد بیناجنس ها

ایالت متحده، در بزرگداشت روز آگاهی در مورد بیناجنسیتی ها، در همبستگی با افراد بیناجنس و مدافعان آنها در سراسر جهان می ایستد.

ما آگاهیم که افراد بیناجنس به خاطر ویژگی جنسیتی شان با خشونت، تبعیض، آزار و تعقیب مواجهند. افراد بیناجنس در سنین پایین با جراحی های پزشکی بدون رضایت و یا بدون رضایت آگاهانه مواجهند. این دخالتها، شان جسمی آنها و توانشان در داشتن زندگی ای آزادانه را در خطر قرار می دهند.

در روز آگاهی در مورد بیناجنس ها، ما بر تعهدمان به ترویج دنیایی که در آن همه افراد بتوانند آزادانه و به طور برابر و بی توجه به ویژگی جنسیتی شان، با احترام خود را ابراز کنند، تاکیدی دوباره می کنیم. وقتی افرادی که در جامعه مان بیش از همه به حاشیه رانده شده اند، از حمایت و فرصتهایی یکسان با دیگران برخوردار می شوند، امنیت و ثبات جهانی تقویت می شود. افزایش شناسایی، درک و آگاهی از افراد بیناجنس و حقوق بشر آنها، دموکراسی را برای همه تقویت می کند.