هنگامه شهیدی

نام: هنگامه شهیدی
شغل: روزنامه نگار و فعال سیاسی
تاریخ دستگیری: ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
اتهام: نامشخص
حکم: نامشخص