گزیده هایی از سخنان نماینده ویژه هوک در مورد خطری که فقدان بیمه برای کشتیرانی ایران دربر دارد

گزیده هایی از سخنان نماینده ویژه هوک در مورد خطری که فقدان بیمه برای کشتیرانی ایران دربر دارد

۷ فوریه ۲۰۱۸

اگر تانکرهای ایرانی از بنادرتان درخواست [پهلو گرفتن] کنند و یا از آبهایتان بگذرند، این با مسوولیت بزرگی همراه خواهد بود. ایالات متحده شما را تشویق می کند تا توصیه نامه ای را که ما امروز صادر می کنیم در نظر بگیرید.

ایالات متحده در ۵ نوامبر باقیمانده تحریمهایی را که بر اساس قرارداد ایران لغو شده بودند دوباره برقرار کرد. این دربرگیرنده تحریم فعالیتهای بندری ایران و همچنین بخشهای انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی است. شرکت ملی کشتیرانی ایران، “کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران” و شرکت نقل و انتقال نفت آن، “شرکت ملی نفتکش ایران” این هفته مجددا در فهرست تحریمها قرار گرفتند.

تحریمها بر خدمات بیمه ای، بیمه و بیمه مجدد نیز بار دیگر اعمال شدند. فراهم کردن این خدمات برای شرکتهای کشتیرانی ایرانی تحت تحریم می تواند موجب وضع تحریمهای ایالات متحده شوند.

درحالی که شرکتهای حمل و نقل دریایی و شناورهای ایران مجددا تحریم می شوند و دسترسی به بیمه را در بازار جهانی از دست می دهند، احتمالا در پی بیمه شدن توسط شرکتهای ایران خواهند رفت.

درصورت بروز تصادفی که یک تانکر ایرانی در آن باشد، این شرکتهای بیمه ایرانی به هیچ وجه قادر نخواهند بود به تعهدات مالیشان عمل کنند.

نشت نفت و حوادثی که برای نفت کشها رخ می دهند بسیار پر هزینه هستند. هزینه اولیه پاسخگویی به چنین سوانحی و نفت زدایی می توانند از صدها میلیون دلار تا میلیاردها دلار باشد. با افزودن هزینه دادرسی کل مبالغ از این هم بالاتر می رود.

اکنون نفتکشهای ایرانی از کانال سوئز تا تنگه مالاکا و همه نقاط حساس میان آنها، دردسرهای شناور هستند. کشورها، بنادر، مسوولین کانالها و شرکتهای خصوصی باید بدانند که در صورت بروز تصادفی که یک نفتکش بیمه شده توسط ایران در آن دخیل باشد، احتمالا ناچار به پرداخت هر هزینه ای خواهند شد.

ما خالصانه امیدواریم که سانحه ای رخ ندهد، اما با توجه به سابقه ایران بروز چنین حوادثی بسیار محتمل است. تنها ده ماه پیش در ماه ژانویه یک نفتکش ایرانی که تحت کنترل “شرکت ملی نفتکش ایران” بود با شناوری در دریای شرقی چین تصادف کرد.

نفتکشهای ایرانی با بیمه ایرانی خطری هستید برای بنادری که به آنها اجازه پهلو گرفتن می دهند، برای کانالهایی که به آنها اجازه عبور می دهند و برای شناورهایی که از کنارشان می گذرند. این دشواری بزرگی را متوجه کل شبکه حمل و نقل دریایی می کند.

اگر شرکتها به تجارت با نفتکشهای ایرانی ادامه دهند، آنها شاید گمان می کنند که بیمه های ایرانی می توانند و با حسن نیت کل مسوولیت ناشی از هر سانحه احتمالی آینده را می پذیرند. این یک خیال است و می تواند شما را مسوول پرداخت میلیونها دلار کند.

من نگرانیهای جدی ای را درمورد مسوولیت [ناشی از بیمه شدن شناورهای ایرانی توسط ایران] را شرح دادم، اماهمه کشورها فراتر از نگرانی در مورد این مسوولیت باید از استانداردهای ایمنی و شیوه های عملیاتی نفتکشهای ایرانی آگاه باشند.

گزارشهای روزافزونی هستند حاکی از آن که نفتکشهای ایرانی سیستم اوتوماتیک شناسایی خود را در دریا خاموش می کنند. این سیستمها وسیله های ایمنی هستند که برای پیشگیری از تصادف و ناوبری استفاده می شوند. آنها به کشتیها اجازه می دهند تا دیگر شناورها را دیده و با مقامات ساحلی تماس برقرار کنند.

بر اساس داده های معتبر ما اکنون می دانیم که بیش از ده نفتکش ایرانی اخیرا این سیستمها را از کار انداخته اند و در عمل تاریک شده اند.

خاموش کردن این سیستمها رهیابی نفتکش را دشوارتر کرده و یک شیوه رژیم ایران برای  در رفتن از تحریمهاست که در گذشته هم از آن استفاده کرده است.

این راهکار یک تهدید برای امنیت دریانوردی است.

نفتکشهای بیمه شده توسط ایران که با داشتن چندین تن نفت خام به فعالیتهای غیر ایمن دست می زنند، با فاجعه بازی می کنند.