برگه اطلاعات بسیار مهم برای انتخاب شدگان قرعه کشی گرین کارت ۲۰۱۴

  • برنامه قرعه کشی گرین کارت آمریکا، که مصوب کنگره آمریکاست، تا سقف ۵۵۰۰۰ ویزای مهاجرتی را هر ساله فراهم می کند، که برندگان آن از میان گروهی از شرکت کنندگان واجد شرایط خاص از کشورهای با آمار کم مهاجرین به ایالات متحده به طور تصادفی انتخاب می شوند. ویزاهای مهاجرتی این قرعه کشی بین شش منطقه جغرافیایی تقسیم می شوند و هر منطقه جغرافیایی حداکثر میزانی دارد که توسط اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی و بر اساس فرمول مشخص شده در بند (سی)۲۰۳ (203(c) ) قانون مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (U.S. Immigration and Nationality Act (INA)) اعمال می شود. همچنین بر اساس قانون در هر منطقه هیچ کشوری نمی تواند بیش از ۷ درصد از ویزاها را، یعنی بیش از ۳۵۰۰ ویزا از ۵۵۰۰۰ ویزا، به خود اختصاص دهد.
  • سقف تعداد ویزاها در همه ۶ منطقه جغرافیایی پر شده است. این (موضوع) بر اساس تعداد متقاضیانی است که قرار مصاحبه اولیه آنها از اکنون تا آخر ماه سپتامبر تعیین شده است. بنابراین متقاضیانی که در مصاحبه اولیه حاضر نشوند و یا (به هر دلیلی) برای تجدید مصاحبه اولیه دعوت شوند، در خطر جدی نبود سهمیه کافی ویزا قرار دارند.
  • همه ویزاهای مهاجرتی(از طریق قرعه کشی) باید پیش از پایان سال مالی (۳۰ سپتامبر) صادر شوند و پایان یافتن سهمیه ویزاهای مهاجرتی(قرعه کشی) پیش از آن موعد ممکن است. ما قویا شما را تشویق می کنیم تا پیش از آنکه ویزای شما به طور قطعی صادر شود از انجام کارهای نهایی برای سفر یا مهاجرت به آمریکا، از قبیل فروش اموال و مستغلات، استعفا از کار و غیره، شدیدا خودداری کنید.
  • انتخاب شدگان قرعه کشی گرین کارت ۲۰۱۴ (DV 2014) که تا پیش از ۳۰ سپتامبر ویزای خود را دریافت نکنند، می توانند در پاییز ۲۰۱۴ برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت ۲۰۱۶ اقدام کنند.
  • همه ملیتهای شرکت کننده در برنامه قرعه کشی گرین کارت (Diversity Visa (DV)) مشمول مقررات، دستورالعملها و محدودیتهای مندرج در بند (سی)۲۰۳ (203(c) ) قانون مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (U.S. Immigration and Nationality Act (INA))  هستند.