روز جهانی حقوق بشر

بیانیه مطبوعاتی

مایکل آر. پمپئو

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

 

۱٠ دسامبر ٢٠۱٨

 

هفتاد سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. کشورهای مستقل دنیا که بتازگی یک جنگ جهانی را پشت سر گذاشته بودند که بشریت را با بی رحمی اش بهت زده کرده بود، متحد شدند تا آن حقوقی را معین کنند که [حقوق] ذاتی همه افراد هستند، و متعهد شدند تا از آن پس آن حقوق را ترویج و محافظت کنند.

اصول بنیادین آن اعلامیه امروز همانقدر مناسبت دارند که هفتاد سال پیش داشتند. هنوز، حکومت ها مانع آزادی های دینی، عقیده و بیان می شوند. حقوق شهروندان برای شرکت در انتخاباتی آزاد، عادلانه و حقیقی متزلزل است. مقامات همچنان زندانیان را در معرض شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار می دهند. به رسمیت شناختن جهانی حقوق مسلم همه افراد باید به طور مداوم ترغیب و تایید شود.

اساس سیاست خارجی ایالات متحده بر این درک استوار است که دولت هایی که به حقوق فردی و آزادی های اساسی احترام می گذارند، بهترین وسیله برای رفاه، ثبات و صلح هستند. در این روز جهانی حقوق بشر، ایالات متحده بر تعهدش نسبت به اشاعه آزادی بشر در داخل کشور و در سراسر دنیا تاکید می کند.