تحریم ”قاسم عبدالله علی احمد“، ملقب به ”قاسم المومن“ توسط وزارت امور خارجه

یادداشت مطبوعاتی

دفتر سخنگو

واشنگتن دی سی

۱۳ اوت ٢۰۱٨

وزارت امور خارجه بر اساس بخش ۱ب  از فرمان اجرایی شماره ۱۳٢٢۴، که افراد خارجی ای را که مرتکب اعمال تروریستی شده اند یا خطر قابل توجهی برای ارتکاب به چنین اعمالی محسوب می شوند، تحریم می کند، ”قاسم عبدالله علی احمد“، ملقب به ”قاسم المومن“ را بعنوان تروریست جهانی خاص (SDGT) تحریم کرده است. تحریم امروز در راستای قطع دسترسی ”المومن“ به منابع برای برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی انجام شده است. از دیگر عواقب [این تحریم]، کلیه اموال و منافع او که در حوزه قضایی ایالات متحده هستند، مسدود شده و اشخاص آمریکایی به طور کلی از برقراری هرگونه معامله ای با وی منع می شوند.

”المومن“، رهبر  مقیم ایران ”گردان های الاشتر“ ،که ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی خارجی  تعیین کرده است، یک تروریست جهانی خاص است که به دنبال براندازی دولت بحرین می باشد. ”المومن“ تروریست هایی را در بحرین استخدام کرده، برای اعضای گروه ”گردان های الاشتر“ آموزش استفاده از تسلیحات و مواد منفجره فراهم آورده، و برای اعضای این گروه پول، اسلحه و مواد منفجره تهیه کرده تا به انجام حملات بپردازند. در نوامبر ٢۰۱۷، مقامات بحرینی ”المومن“ را بعنوان فردی که در نقشه ترور افراد مهم در بحرین  و هدف گرفتن سه خط لوله نفتی توسط گردان های الاشتر نقش داشت، شناسایی کردند.

اقدام امروز به عموم مردم در ایالات متحده و جامعه جهانی اطلاع می دهد که قاسم المومن مرتکب اقدامات تروریستی شده و خطر قابل توجهی برای ارتکاب چنین اعمالی محسوب می شود. تحریم افراد و گروه های ترویستی آنها را آشکار و منزوی ساخته و دسترسی آنها به سیستم مالی ایالات متحده را قطع می کند. علاوه بر این، تحریم ها می توانند به اجرای قانون توسط سایر ادارات ایالات متحده و دولت های دیگر کمک کنند.

فهرستی از افراد تعیین شده بعنوان تروریست جهانی خاص و همچنین گروه های تروریستی خارجی در این پیوند موجود می باشد: http://www.state.gov/j/ct/list/index.htm.