نفتکش ایرانی «گریس ۱»

ارزیابی ایالات متحده این است که نفتکش «گریس ۱» با انتقال نفت از ایران به سوریه به سپاه پاسداران کمک می‌کرد. این امر می‌تواند برای هر فرد مرتبط با «گریس ۱» عواقب جدی داشته باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.  خدمه کشتی هایی که با انتقال نفت ایران به  سپاه پاسداران کمک کنند ممکن است مطابق مقررات عدم اجازه ورود به افراد مظنون به ارتباط با سازمان‌های تروریستی مندرج در ماده ۲۱۲ قانون مهاجرت و ملیت واجد شرایط دریافت روادید و ورود به ایالات متحده نشوند. جامعه ناوبری جهانی باید آگاه باشد که دولت ایالات متحده در نظر دارد روادید خدمه اینگونه شناورها را لغو کند. در مورد پرونده «گریس ۱»، ما همچنان مطابق سیاست های موجودمان درمورد کسانی که حمایت مادی به سپاه ارائه می دهند اقدام خواهیم کرد.

ایالات متحده به استفاده از کلیه ابزار موجود در اختیارش برای جلوگیری دسترسی حکومت ایران و گروه های نیابتی اش به منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت های بدخیم و بی ثبات کننده ادامه خواهد داد.  این شامل اجرای کامل تحریم های مربوط به ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.