فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید زضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت

نامها: فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید زضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت

شغل: عضو “یاران”، گروه هماهنگ کننده بهاییان ایران

تاریخ بازداشت: ١۴ مه ۲۰۰۸ (مهوش ثابت ۸ مارس ۲۰۰۸)

اتهام: جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات، تبلیغات علیه نظام

حکم: بیست سال حبس، حکم آنها پس از تجدید نظر به ده سال کاهش یافته است.

مهوش ثابت در شهریورماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.

فریبا کمال آبادی در آبان ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.

بهروز توکلی در آذرماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.

سعید رضایی در بهمن ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.

جمال الدین خانجانی در اسفندماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.

وحید تیزفهم در اسفند ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.