کسری نوری

نام: کسری نوری

شغل: نا مشخص

تاریخ بازداشت: ١۴ مارس ۲۰١۲

اتهامات: تبلیغات علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه الهادی و مصاحبه با رسانه های بیگانه

حکم: چهارسال و چهار ماه حبس

وی در آبان ماه ۱۳۹۴ آزاد شد.

مجددا در مرداد ماه ۱۳۹۷، پس از بازداشت در جریان حوادث گلستان هفتم، به ۱۲ سال حبس تعزیری، هفتاد و چهار ضربه شلاق، ممنوعیت از خروج از کشور و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم شد.