بیانیه وزیر امور خارجه کری در مورد تمدید معافیتها در رابطه با تمدید قانون تحریمهای ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه وزیر امور خارجه کری
۱۵ دسامبر ۲۰۱۶
بیانیه وزیر امور خارجه کری در مورد تمدید معافیتها در رابطه با تمدید قانون تحریمهای ایران

اطمینان حاصل کردن از ادامه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یک هدف راهبردی عالی برای ایالات متحده و شرکا و همپیمانانمان در سراسر جهان است. “برجام” با تضمین قابل تائید اینکه ایران قادر به ساخت سلاح هسته ای نخواهد بود، کشور ما و کلیه جهان را امن تر می کند.
این دولت روشن کرده است که تمدید “قانون تحریمهای ایران” نه برای رسیدگی به فعالیت های خارج از محدوده برجام ضروری است و نه برای برگرداندن سریع تحریم ها در صورتی که ایران به طور عمده ای از اجرای تعهدات هسته ای اش کوتاهی کند. حتی در صورت انقضای آیسا، ما همچنان اختیارات کامل برای رسیدگی به آن موارد را خواهیم داشت. در عین حال ما همچنین درمورد اینکه تمدید این قانون کاملا منطبق بر تعهداتمان در قبال برجام است، شفاف بوده ایم. تمدید “قانون تحریمهای ایران” به هیچ وجه تاثیری بر گستره تسهیل تحریم ها که ایران مطابق برجام دریافت می کند و یا بر توانایی شرکت ها برای فعالیت منطبق با برجام در ایران، نخواهد داشت. “قانون تحریمهای ایران” در زمان مذاکرات برجام وجود داشت و همچنین در دوران اجرای برجام نیز بر سر جای خود باقی مانده است.
دولت به داشتن همه اختیارات لازم برای رفع تحریمهای مربوطه، چه با تمدید و یا بدون تمدید “آیسا”، ادامه می دهد. من، چنانکه در برجام به آن تعهد کردیم و از روز اجرایی شدن آن، تقریبا یک سال پیش، عمل کرده ایم، به اعمال آن اختیارات ادامه خواهم داد. من به وزیر خارجه ظریف و طرفین گروه ۱+۵مان منتقل کرده ام که در حالی که معافیتهای تحریمی کنونی از تمدید عمر “آیسا” متاثر نمی شوند و نیازی به تمدید آنها (معافیتهای تحریمی) نیست، من امروز با هدف بیشترین شفافیت و اظهار این مسئله به همه طرفین که ایالات متحده به عمل به تعهداتش بر اساس برجام ادامه خواهد داد، آنها را تمدید کردم.
همانطور که قبلا گفته ام، ما به انجام سهم مان برای اطمینان حاصل کردن از اینکه برجام برای همه شرکت کنندگان موثر است و اینکه مردم ایران منافع مناسب این توافق را احساس کنند تا حیات دراز مدت آن امتداد یابد، متعهدیم. تا زمانی که ایران به تعهداتش بر اساس برجام پایبند بماند، ما در پایبند ماندن به تعهدات خودمان نیز استوار خواهیم ماند.