مجید توکلی

مجید توکلی

شغل: دانشجو

تاریخ بازداشت: آخرین بار دسامبر ۲۰۰۹

اتهام: شرکت در اجتماع غیر قانونی، تبلیغات علیه نظام و توهین به مقامات

حکم: هشت سال و نیم حبس

وی در اردیبهشت ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد.