محبوبه کرمی

نام: محبوبه کرمی

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ١۵ مه ۲۰١١

اتهام: تجمع با هدف آسیب به نظام و تبلیغات علیه نظام

حکم: سه سال حبس