منصوره بهکیش

نام: منصوره بهکیش

شغل: عضو “مادران برای صلح”

تاریخ بازداشت: ١۲ ژوئن ۲۰١١

اتهامات: تجمع و تبانی با هدف آسیب زدن به امنیت ملی و تبلیغات علیه نظام

حکم: چهار سال و نیم حبس

اندکی پیش از اتمام محکومیت اولش، بار دیگر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه کشور” در بهمن ماه ۱۳۹۶ به ۷/۵ سال زندان محکوم شد.