مرجان داوری

نام: مرجان داوری

شغل: مترجم

تاریخ بازداشت: ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵

اتهام: “فساد فی الارض” و “زنا”

حکم: اعدام