محمد علی دادخواه

نام: محمد علی دادخواه

شغل: وکیل حقوق بشر

تاریخ بازداشت: سپتامبر ۲۰١۲

اتهام: تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه و عضویت در مرکز رفاع از حقوق بشر

حکم: نه سال حبس و ده سال ممنوعیت از تدریس و شغل وکالت