محمد امین هادوی

محمد امین هادوی

نام: محمد امین هادوی

شغل: ناشر و کار آفرین

تاریخ بازداشت: ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱

اتهام: اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت ملی

حکم: ۶ سال حبس

وی در تیرماه ۱۳۹۵ آزاد شد.