محمد حسین رفیعی فنود

نام: محمد حسین رفیعی فنود

شغل: استاد بازنشسته دانشگاه در رشته شیمی و فعال اجتماعی

تاریخ دستگیری: ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵

اتهام: تبلیغ علیه نظام

حکم: ۶سال حبس