ناهید گرجی

ناهید گرجی

نام: ناهید گرجی

شغل: فعال اینترنتی حقوق مدنی

تاریخ بازداشت: اکتبر ۲۰۱۴

اتهام: بازداشت بدون اتهام

حکم: نا مشخص

وی در دیماه  ۱۳۹۵ آزاد شد.