نرگس محمدی

نام: نرگس محمدی

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ۲١ آوریل ۲۰١۲

اتهام: تبانی و گردهمآیی علیه نظام، عضویت در مرکز حامیان حقوق بشر و تبلیغات علیه نظام

حکم: شانزده سال حبس