نقض حقوق بشر در ایران

هتر نوئارت

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

نشست مطبوعاتی

۱۵ اوت ٢۰۱٨

ما گزارشها درمورد مدافعین متعدد حقوق بشر و اعضای گروه های اقلیت مانند دراویش گانابادی را که بطور غیرقانونی و خودسرانه در زندانهای رژیم ایران محبوس می شوند، از نزدیک دنبال می کنیم. من دیروز، درمورد نرگس محمدی، مادر دو فرزند که در وضعیت وخیم پزشکی بسر می برد، و بخاطر دفاع مسالمت آمیز از اصلاحات حقوق بشری به جمعا ۱۶ سال زندان محکوم شده است، توییت کردم.
امروز ما بطور خاص نگران نسرین ستوده هستیم که از ژوئن ۲۰۱۸ در زندان اوین محبوس بوده است و بخاطر وکالت قانونی زنی که به برداشتن حجاب در انظار عمومی متهم شده، با اتهامات امنیت ملی مواجه است.
رژیم ایران افراد را بخاطر اعمال مسالمت آمیز حقوقشان زندانی می کند و آنوقت کسانی را که برای دفاع از آنها استخدام می شوند نیز زندانی می کند.
این موارد روزانه نقض حقوق بشر و بازداشت های خودسرانه حقیقتا غیرقابل قبولند. ما از شرکایمان در سراسر جهان می خواهیم تا در خواستن از رژیم ایران برای پایان دادن به سرکوب مردمش بخاطر اعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادینشان، به ما ملحق شوند.