نازنین خسروانی

نازنین خسروانی

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: آبان ١٣٨۹

اتهام: “شرکت در اجتماع غیر قانونی، اقدام علیه نظام”

حکم: شش سال حبس