امید علیشناس

نام: امید علیشناس

شغل: مهندس عمران و فعال حقوق کودک

تاریخ بازداشت: ۴ سپتامبر ۲۰۱۴

اتهام: تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر

حکم: ۱۰ سال حبس

وی در تیرماه ۱۳۹۶ زاد شد.