امید کوکبی

امید کوکبی

نام: امید کوکبی

شغل: دانشجو دانشگاه تگزاس

تاریخ بازداشت: ۳۰ ژانویه ٢۰١١

اتهام: ارتباط با دولت خارجی متخاصم و دریافت مبالغ غیر قانونی

حکم: ١۰ سال حبس

در شهریور ۱۳۹۵ به طور مشروط آزاد شد.