سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تظاهرات ادامه دار در ایران

دفتر سخنگو

بیانیه هتر نوئرت، سخنگو

۴ ژانویه ۲۰۱۸

 درباره تظاهرات ادامه دار در ایران

ما به بررسی نزدیک تظاهرات و خشونت در ایران ادامه می دهیم. مردم ایران میل خود را به برخورد محترمانه با آنها، خاتمه فساد، بهبود وضعیت شفافیت، و افزایش فرصتهای اقتصادی ابراز کرده اند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار آن شده اند که رژیم انتقال ثروت ملی برای تامین مالی ماجراجوییهای نظامی در خارج از کشور را متوقف کند. متاسفانه حکومت به محبوس کردن و کشتن آنان که شجاعانه به خیابانها می روند، ادامه می دهد. [حکومت] جریان آزاد اطلاعات به درون ایران را محدود می کند، آزادی بیان را محدود می کند، و تلاش می کند تا مانع از این شود که جهان خارج سرکوبگریش را ببیند.

ما این آرمانهای مشروع ایرانیان را حمایت می کنیم، و از حکومت[ایران] می خواهیم تا امکان تبادل آزاد اندیشه ها و اطلاعات را فراهم کند. همه ما باید از آزادیهای بنیادین  اقتصادی و سیاسی یکسانی بهره مند شویم، از جمله آزادی تظاهرات مسالمت آمیز. ما با شدید ترین الفاظ ممکن مرگ های تا امروز و دستگیری دست کم یک هزار ایرانی را محکوم می کنیم. ما اختیارات کافی داریم تا آنانی را که مرتکب خشونت علیه تظاهرکنندگان شده اند، به سانسور کمک کرده اند، یا از مردم ایران سرقت کرده اند، مسوول نگاه داریم. ما به قربانیان رژیم می گوییم: شما فراموش نخواهید شد.