Flag

An official website of the United States government

جوامع باز
2 در یک دقیقه بخوانید

“در دموکراسی ها، احترام به حقوق افراد انتخابی نیست که رهبران به طور روزمره به آن دست بزنند، بلکه دلیل آنها برای حکومت کردن است.”

هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه، هفتۀ گذشته در مراسم افتتاح همایش مربوط به مشارکت چند کشوری دولت باز (OGP) اعلام داشت: “وقتی حکومتی کار خود را از نظر عموم پنهان می کند، مشاغل و پول را بین هم حزبی های خود پخش می کند، عدالت را به طور یکسان رعایت نمی کند، و اقدام مسؤلان اداری و صاحبان کسب و سرمایه را در ثروت اندوختن به زیان مردم نادیده می گیرد، چنین دولتی از انجام ظایف خود در قبال شهوندان ناتوان است.”

ارتقای آزادی و دموکراسی و محفاظت از حقوق انسان ها در سرتاسر جهان سیاست خارجی اصلی ایالات متحده است. ارزش هایی که در  اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و در سایر تعهدات جهانی و منطقه ای درج شده اند با ارزش هایی که ایالات متحده قرن ها قبل بر اساس آنها تأسیس شد هماهنگی دارند. ایالات متحده از افرادی حمایت می کند که آرزو دارند در آزادی و تحت حکومت دولتی دموکراتیک زندگی کنند، دولتی که از حقوق بشر مورد قبول جهانیان محافظت کند. ایالات متحده از طیف وسیعی از ابزارها برای پیشبرد اولویت های آزادی خود، از جمله از دیپلماسی دو جانبه، تعامل چند جانبه، کمک خارجی، ارائۀ گزارش و کمک رسانی عمومی، و تحریم های اقتصادی، استفاده می کند. ایالات متحده به همکاری با شرکای دموکراتیک خود، سازمان های بین المللی و منطقه ای، سازمان های غیر دولتی، و شهروندان حاضر در صحنه برای حمایت از آنها در طلب آزادی متعهد است.

در این بخش که جوامع باز نامیده می شود، شما پیوندهایی به داستان هایی پیدا خواهید کرد که بر ارزش آزادی بیان، پاسخگو بودن دولت ها، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اینترنت و مبادلۀ فرهنگی، تأکید دارند– چیز های بسیاری که دولت ایران نگرانی عمیق خود را نسبت به آنها ابراز داشته است. به نظر ما، شما باید دیدگاه های  متناوب را ببینید و بعد نتیجه گیری کنید.

همانطور که وزیر گفت: “امروز در سرتاسر خاورمیانه، ما مردم را می بینیم که از دولت ها می خواهند بازتر، پاسخگو تر و نسبت به خواسته های آنها حساسیت بیشتری داشته باشند. آنها می خواهند مشارکت قوی تری در تصمیم گیری در مورد امور خود داشته باشند.  می خواهند که با آنها به صورت عادلانه و با رعایت منزلت انسانی شان رفتار شود.”