سیاست و تاریخ

تاریخچه به رسمیت شناختن، روابط دیپلماتیک و روابط کنسولی ایران و آمریکا:

خلاصه:

اولین اقدام رسمی تعامل دیپلماتیک و به رسمیت شناختن بین ایالات متحده و شاهنشایی ایران در ۲۸ ژوئن ١۸۵۰ و زمانی بود که وزیر امور خارجه آمریکا، جان میدلتون کلیتون، به سفیر کبیر آمریکا در قسطنطنیه، جورج پی مارش، ماموریت داد تا پیمان دوستی و تجارت با کاردار شاهنشایی ایران را در آنجا رایزنی کند.

به رسمیت شناختن متقابل، ١۸۵۰

اولین اقدام رسمی برای تعامل دیپلماتیک و به رسمیت شناختن بین ایالات متحده و شاهنشایی ایران در ۲۸ژوئن ١۸۵۰زمانی که وزیر امور خارجه جان میدلتون کلیتون به وزیر آمریکایی مقیم در قسطنطنیه، جورج پی مارش، ماموریت داد تا پیمان دوستی و تجارت با کاردار ایران را در آنجا رایزنی کند. کاردار ایران در آوریل ١۸۵۰با مارش تماس گرفته بود و پیشنهاد داده بود که از دولتش برای اجازه رایزنی چنین پیمانی سوال کند. این پیمان که در نوامبر ١۸۵١نهایی شد، پس از آنکه دولت ایران به اضافه شدن یک بند تجاری، که در جلسه بررسی سنا آمریکا به معاهده اضافه شده بود، ترتیب اثر نداد، به مرحله اجرا نرسید.

برقراری روابط دیپلماتیک و نمایندگی آمریکا در ایران، ١۸۸٣

روابط دیپلماتیک و نمایندگی آمریکا در تهران زمانی که کاردار اس جی دابلیو بنجامین اعتبارنامه اش را به پادشاه ایران ارائه کرد، در ١١ژوئن ١۸۸٣برقرار شد.

قطع روابط دیپلماتیک، ١٩۸۰

ایالات متحده روابط دیپلماتیک خود را با ایران در ۷آوریل ١٩۸۰ قطع نمود. این اقدام به دنبال اشغال و به گروگان گرفتن کارمندان سفارت آمریکا توسط دانشجویان شبه نظامی در تهران در ۴نوامبر ١٩۷٩ و متعاقب آن قصور دولت ایران در آزادی کارمندان سفارت صورت گرفت. گروگان ها نهایتا در ۲۰ ژانویه ١٩۸١ آزاد شدند. اگرچه روابط دیپلماتیک همچنان قطع باقی مانده، کشور سوئیس بعنوان حافظ منافع ایالات متحده در تهران عمل می کند.

حقیقت دربارۀ سیاست ایالات متحده در قبال ایران

دولت ایران برای مدتی نزدیک به سی و دو سال، از طریق اعمال کنترل بر رسانه ها، فرهنگ و کتابهای درسی، کوشیده است تصویر نادرستی را از دولت ایالات متحده و سیاستهای آن در قبال ایران و به طور وسیع تر در منطقه، منتقل کند. ما می دانیم که بسیاری از ایرانیان با شنیدن مطالب بسیار متفاوتی از خانواده و دوستانی که به ایالات متحده مهاجرت کرده اند، این تبلیغات را رد می کنند.

آنچه در زیر می آید شایع ترین “افسانه بافی هایی” است که ما می خواهیم به طور مستقیم به آنها بپردازیم. ما به روزآمد کردن این فهرست هنگام برخورد با تحریفهای دیگری در رابطه با این که ما که هستیم و مبانی اعتقادی ما چیست، ادامه خواهیم داد.