گزیده هایی از سخنان پرزیدنت اوباما در گرامیداشت قربانیان یازده سپتامبر

تروریست ها هرگز نخواهند توانست آمریکا را شکست بدهند. تنها امید آنها اینست که با ترساندن ما، ما را وادار کنند آنچه هستیم و یا شیوه زندگی مان را تغییر دهیم. به همین دلیل است که ما آمریکاییان هرگز تسلیم ترس نخواهیم شد. و به همین دلیل است که در این پایان هفته، ما روح واقعی یازده سپتامبر را به خاطر می آوریم. ما هنوز آمریکای قهرمانانی هستیم که بسوی خطر دویدند؛ آمریکای آدمهای معمولی که هواپیمارباها را شکست دادند؛ آمریکای خانواده هایی که رنجشان را به امید مبدل کردند. ما هنوز آمریکایی هستیم که از همدیگر حمایت و مراقبت می کنیم؛ ما با یک اعتقاد مشترک به هم پیوند خورده ایم: من نگهدار برادرم هستم، من نگهدار خواهرم هستم.